top of page
skola.jpg

 Skola 

 • Det är elevernas absoluta rätt att vara trygga i skolan

 • Flykten från den kommunala skolan fortsätter

 • Kommunen MÅSTE ha en bättre planering

 • Varför är inte alla lärare i Nyköping behöriga?

            Se filmen om Alphaskolan.

 • Ge lärarna befogenhet att åtgärda ordningsproblem

 • Särskild pliktskola för elever som begått allvarliga brott i skolmiljö

 • Trygghet och en bra arbetsmiljö är självklart för både personal och elever

 • Särskilt stöd/ resursskola, mindre grupper och lärare med rätt kompetens

 • Förberedelseklass för nyanlända

 • Förskolor och skolor på landsbygden

 • Vändande skolskjuts, skolskjuts för barn i stan till landsbygdsskolorna

 • Varva läxhjälp med fysisk aktivitet

 • Digitalt nationellt lektionsarkiv

Östra skolan.jpg

 Trygghet och arbetsmiljö 

Är självklart för både personal och elever. Lärarna ska ha tillräckligt många kollegor. Skolmiljön ska främja lärande, studiero och förebygga arbetsskador. 

Skolan ska vara en trygg arbetsplats för alla. Studiero är något alla har rätt till för att kunna utvecklas och lära. En god arbetsmiljö kräver också  att det finns tillräckligt med lärare och annan personal.


Varje elev har rätt till det stöd och den hjälp denne behöver för att uppnå önskat studieresultat. Detta ska inte påverkas av att det finns för få lärare eller att lärarnas tid går åt till att stävja andra problem i klassrummet.
För att uppnå det behövs fler lärare, men även annan skolpersonal som är anställda för att bl.a. stävja den sociala problematiken som finns i skolmiljön.

Flicka dator.jpg

 Särskilt stöd/ Resursskola 

Skolan ska vara en plats där varje elev oavsett förutsättningar får möjlighet att utveckla sina kunskaper i den takt de klarar av. Varje elev ska kunna uppleva känslan av att lyckas med sina studier. Mindre grupper, med lärare som har rätt kompetens att arbeta med barn/ungdomar med behov av ökat stöd ska vara tillgängligt i större utsträckning än idag.

Elever i behov av särskilt stöd ska ges detta så fort det är möjligt efter utredning av pedagoger i dialog med vårdnadshavare.

Vi vill att dessa pedagoger och elever ska ha optimala möjligheter till framgång i sitt arbete.

Stigtomta skola.jpg

 Förskolor och skolor på landsbygden 

Levande landsbygd är en viktig del av Sverige. Vi vill erbjuda elever och föräldrar skolor på landsbygden.


Landsbygdsskolor ska stödjas. Hela vår kommun ska leva, familjer ska kunna ha en fungerande vardag utanför storstaden och barn ska kunna gå i skolan där de bor.

 

Vi vill ta fram åtgärder som gör det möjligt för våra landsbygdsskolorna att överleva, och att även dessa blir ett attraktivt alternativ i det aktiva skolvalet. Vi vill främja utvecklingen genom att satsa på landsbygdens verksamheter. En översyn och omfördelning av resurser i form av medel och därmed personal.

buss.jpg

 Vändande skolskjuts 

Lika naturligt som det är att ditt barn åker skolskjuts till skolorna i tätorten, ska de kunna åka skolskjuts till våra skolor på landsbygden. Med hjälp av vändande skolskjuts vill vi möjliggöra att elever boende i Nyköping kan välja att gå i en skola ute på landsbygden.

 

Skolskjutsverksamheten ses över och möjligheten ges till de elever som vill deltaga på en mindre verksamhet tex utanför tätorten Nyköping erbjuds detta. Detta genom så kallad vändande skolskjuts.

Svart barn med skolväska.jpg

 Modersmålsundervisning 

Alla elever som uppfyller kraven erbjuds modersmålsundervisning enligt gällande regler.

På riksnivå driver vi frågan att Modersmålsundervisning bör avskaffas och istället kan dessa lärare erbjudas arbete i förberedelseklasser (se nedan).

 

Förberedelseskolan kommer att hysa såväl förberedelseklasser som kompletterande stödundervisning.

Modersmålsundervisning ska ombesörjas av föräldrar, inte av svensk skola.

Svart med bok.jpg

 Förberedelseklass för nyanlända 

Alla nyanlända ska känna att de är väl förberedda för att kunna studera i en svensk skolklass. De ska ha möjlighet att få det extra stöd och de extra resurser som behövs som studerande i ett nytt land. Detta behov vill vi kunna tillgodose genom s.k. förberedelseklasser.

Svenska språket är nyckeln till framtiden, det är då av högsta vikt att eleven talar, skriver och läser svenska språket på en nivå som möjliggör en god utveckling i en ordinarie klass.

 

Vi vill därför se att elever som ej har dessa förutsättningar får dessa. Målet är att lägga upp en plan så att eleven så snart de är redo kan ingå i en ordinarie klass.

fotboll.jpg

 Varva läxhjälp med fysisk aktivitet 

Vi vet att fysisk aktivitet främjar inlärandet och mående positivt. Vi vill verka för att ordinarie skoltid innefattar en kombinerad läxhjälp och aktivitet. Motverka utanförskap mellan svaga och starka elever.


Elever har olika förutsättningar att genomföra sina läxor och studier till prov i sin hemmiljö. Alla elever ska ha möjlighet att med stöd av skolans personal kunna genomföra läxor under skoltid på s.k. ”studiepass” eller på annan avsatt tid efter skoldagens slut.

bottom of page